Топловодните котли Centro Plus И CentroPlus B можат да бидат наменети за ложење на пелети или тврдо гориво. За ваков начин на греење потребно е на котелот CentroPlus  да се вгради Cm- пелет сет.Освен ложење само на пелети или тврдо гориво можна е комбинација на ложење  тврдо гориво и автоматски  вклучување на пелет горилник во моментот кога тврдото гориво не ја задоволува потребната топлина во објектот.Со ложење на пелети заштедата за гориво достигнува до 40 % во споредба со греење на нафта.На котелот може дополнително да се вгради нафтен резервоар и котелска регулација за CentroPlus  во комбинација кога котелот би работел на следниов принцип:  пелети/ нафта или нафта/тврдо гориво.