Опрема за  централно греење CМ-Pelet Set е наменета за вградување на веќе поставени топловодни котли  CentroMini, Еко-Ck и  Еко-CКВ со капацитет од 14 до 50 кW. CМ-Pelet Set заедно со некои од горе наведените топловодни котли претставува една функционална целина која функционира со помош на дрвени пелети.Oд гледна точка на функционалноста овие решенија во ништо не заостануваат од нафта и гас  системите за греење, разлика има во тоа што греењето со пелети е поекономично дури за 40 %.Основни елементи на CМ-Pelet Set:                                       

 -Горилник за пелети

 -Котелска контрола

 -Транспортер на пелети

 -Долна котелска врата

 -Резервоар за пелети