Челичен топловоден котел Bio-Tec  со моќност од 35 до  45 кW наменет е за греење со дрва. Наменети  се за греење на мали и средни по големина објекти.Големата  печка овозможува гориво за греење во должина 500 мм. Временскиот период на траење на едно полнење  изнесува 5 часа со можност за продолжување во текот на целиот ден. Котелот има способност да го задржи жарот  до 12 часа и е  непотребно во овој период да се спроведе процесот на палење ако сакате да продолжите гори. Работата на котелот е контролирана од  фабрички инсталирана  контролна регулација.

КАРАКТЕРИСТИКИ: Топловоден  котел за централно греење дизајниран за горење на дрва , содржина на влага под 25%. Модерни котли во кои принципот на пиролиза темелно го  гори гориво.Темелното согорување ја опишува потребата за чистење да се спроведува на секои три до  четири дена ако котел работи на максимална моќност, или поретко ако котел е помалку оптоварен. Големата врата и ложиштето  овозможуваат ложење со големи по димензија парчиња тврдо гориво како лено и брзо чистење на котелот. Еколошки е прифатлив бидејќи постигнува низок степен на штетни супстанци во издувните гасови.