Постојат два типа на етажни котли и печки која фирмата „Мегал“ ги произведува и тоа: М17, и М20.

 M17 - Котелот М17 е наменет за загревање на просорија од 60 до 100m2 преку топловоден систем односно централно греење,преку ложење на тврдо гориво.Го има од 15 до 18 kw.   

 M20 - Котелот М20 е наменет за загревање на просторија од 100 до 120м2 преку топловоден систем односно централно греење,преку ложење на тврдо гориво. Го има од 20 до 24 kw. Конструкцијата на котелот овозможува квалитетно согорување со висок степен на искористливот, а автоматската регулација овозможува безбедна работа на котелот.